Hei fannt der de Rapport vun eiser leschter Sëtzung.

Präsent : FONSECA Manuel, GLOD Patrick, HENGEL Fernand, JAAS Tom, KERSCHEN Dan, MOUTON Marc, OLINGER Patrick, ROETTGERS Claude, STEFFES Alain, WEIWERS Pascale

Entschëllegt: MEISCH Luc, SCHOLER René, WEIWERS Lynn, WOLZFELD Georges

a. Compte rendu de la dernière réunion à approuver

Ännerung: bei verletzten Arbitter décidéieren d’Instrukter.

b. INFO : Commission des Instructeurs (Fernand HENGEL)

  • formation 18BBAM1: 3 vu 12 Léit hu leider den Examen net gepackt.
  • Entrevue Entraîneurs/Coaches (Nat1+2+ Nat1 Dames) ?: Propose Datum: Dimanche, 2 Septembre 2018 10:00 – 12 :00
  • Cours de recyclage 18/19: 8 & 9/9/18 : Cadre Total League, 16/9/18: Tous les arbitres,  6-13/10/18: Rattrapage
  • Johnny Jacobs: Nächst méiglech RDV gi beschwat.
  • Révision formation Arbitres (cycle inférieur, moyen, supérieur): Propose fir d’Formatioun a méi klenge Gruppen ze maachen.
  • Arbitres débutants (Patronat, Tutorat): Parrainage – Propose: Kaderarbitter gi mat engem Jonke 10 mol gemeinsam päife.
  • Clinics FIBA: Fiba Clinics gi publizéieren fir dat d’Léit sech selwer kënne mëllen.
  • FIBA Europe Women’s Basketball Summit: Mir probéieren sou oft wéi méiglech ee weiblechen Arbitter ze schécken.

c. Nouvelle(s) admission(s)

2 Kandidaten

d. Tribunal fédéral – Appel / Décisions

Eis Appell si verworf ginn, mat der Erklärung dat d’ Commission des Arbitres keen Appell kéint maachen (Le tribunal décide de déclarer le recours de la commission des Arbitres non-recevable car selon les dispositions des Statuts et règlements, un recours de la part de la commission des Arbitres n’est pas prévu.)

Virun enge Réi Joeren ass an de Statutten festgehal ginn, dat d’Commission des Arbitres dierf d’Saisine vum Tribunal froen. (Artikel RA-14.1 Saisine des juridictions fédérales / a. Le tribunal fédéral peut être saisi par la commission des arbitres, dans les cas qui les concernent directement et notamment pour les infractions aux règles de jeux et à la discipline)

Den CA huet offiziell beim Tribunal ugefrot fir eng Begrënnung ze kréien, wourops hi keng Äntwert komm ass.

D’Ordonnances pénales vum Juge unique sinn oft net konsequent mat der Strofskala.

Mir maachen e Bréif un den CA an deems mer d’Begrënnung fir déi Refus d’appel froen a publizéieren den Rapport.

Suivi:  Bréif a Rapport

e. Tour de table, propositions et divers

  • Mir beschwätzen d’Problemer, déi mer bei de Besetzungen hunn (Disponibilitéit, etc).

f. Prochaines réunions

ADABL & Commission des arbitres: 30.05.2018 18h30 bei Drees & Sommer