Regeltester vun der AdABL 2019/2020:

Übung September all Schiidsriichter 2019

Reegeltest all Schiidsriichter September 2019

Übung September Kader 2019

Reegeltest Kader-Schiidsriichter & Evaluateurs September 2019

Other tests: