Den 23 a 24 März ass de 25ten Relais pour la Vie. Och dëst Joer vertriede mer d’AdABL erëm op dësem Event.

Wann dir wëllt Deel drun huelen, da kënnt dir iech ënner dësem Link umellen:

https://doodle.com/poll/nycnkukb9zpy3nib

D’Participatioun vun 25 Euro (dir dierft och méi ginn) geet un den Julien Malané.

An engems e grousse Merci un hien fir d’Organisatioun!

Mir zielen op Iech all!

On March 23 and 24, the 25th Relais pour la Vie will be held. And this year, we will be returning to this event with the AdABL. If you want to participate, you can subscribe to this link: https://doodle.com/poll/nycnkukb9zpy3nib

The participation of 25 Euro (you are free to give more) goes to Julien Malané.

Also a big thank you to him for the organization!

We all count on you!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.